Basisschool Bleijerheide > Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de ouders en het team van basisschool Bleijerheide medezeggenschap te geven.

De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit leerkrachten. De MR heeft een advies- en instemmingsrecht en denkt mee over financiële, organisatorische en onderwijskundige zaken zoals de schoolgids, het schoolplan, het personeelsbeleid, het vakantierooster en tal van andere schoolse zaken. De MR vergadert ongeveer vier tot zes keer per jaar en onderhoudt de contacten met ons schoolbestuur.

Onze medezeggenschapsraad

Oudergeleding

  • De heer M. Kluten
  • Mevrouw Wendy Bakker
  • Mevrouw Linda Mayntz

Personeelsgeleding

  • Mevrouw L. Ruwette
  • Mevrouw A, Erps – Secretaris
  • De heer E. Ruyters – Voorzitter en penningmeester

Leden van de MR hebben vier jaar zitting en zijn na deze periode herkiesbaar. Daarnaast heeft MOVARE een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin andere basisscholen van deze regio ook zijn vertegenwoordigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details